Reklamačný poriadok

Venézia Pizza Itália
Námestie Osloboditeľov 57, 07101 Michalovce

( podľa ustanovení §18 Zákona 250/2007 Zbierky zákonov o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov)

I. Všeobecné ustanovenia

1. Predávané jedlo, nápoj alebo tovar musia mať požadovanú akosť, množstvo, mieru
alebo hmotnosť a musia byť bez závad, pripravené podľa vypracovaných receptúr a kalkulácií, správnym technologickým postupom a podľa zásad SVP.

2. Obsluha zodpovedá za prípadné závady, ktoré má predávané jedlo alebo nápoj pri jej prevzatí spotrebiteľom. Pri predávaní za nižšiu cenu (akciu) nezodpovedá obsluha za vadu, pre ktorú bola ponúknutá a dojednaná nižšia cena.

3. Vlastnícke právo kupovaného jedla, nápoja a tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia.

4. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia daného jedla, nápoja alebo tovaru.

5. Ak je na predávanom tovare, jeho obale vyznačená záručná lehota, tá sa skončí uplynutím tejto lehoty a je zakázané po tejto lehote ho predávať či konzumovať.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

1. V prevádzkarni musí spotrebiteľ reklamovať nedostatky ihneď po zistení chyby jedla alebo nápoja ( nižšia hmotnosť, nedomeraný nápoj, ako sú deklarované v jedálnom a nápojovom lístku, resp. prechladený nápoj alebo nevychladený v správnej teplote, studené jedlo a pod.) a to ešte pred skonzumovaním a zaplatením.

2. Rovnako to platí aj pre reklamácie napr. za nedodržanie predpisov o osobnej
a prevádzkovej hygiene – špinavý obrus či stôl, plný popolník, znečistený pracovný odev a pod.

3. Spotrebiteľ je povinný uplatniť právo reklamácie bez zbytočného odkladu. Ak je jedlo, nápoj alebo tovar naďalej požívaný kupujúcim s vadou, následkom čoho je jej neodstrániteľnosť, nebude reklamácia predávajúcim uznaná.

4. Nedostatok sa musí uplatniť ihneď, nie keď spotrebiteľ jedlo, nápoj alebo tovar skonzumuje viac ako z 1/3. Reklamácia sa v takom prípade neuznáva vôbec.

III. Miesto uplatnenia reklamácie

1. Reklamáciu si spotrebiteľ uplatňuje u obsluhujúceho čašníka alebo vedúceho zamestnanca v prevádzke na Námestie osloboditeľov č. 57, Michalovce.

IV. Odstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby vada bola bezplatne, včas a riadne odstránená a obsluha je povinná túto vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ide najme o omyl v množstve, skladbe a druhu.

2. Za odstrániteľné vady sa považujú vady, ktorých odstránením neutrpí kvalita
a vlastnosti jedla, nápoja alebo tovaru.

3. V prípade, že reklamované jedlo ,nápoje a tovar ešte neboli vôbec požité, môže kupujúci požadovať výmenu.

V. Neodstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa jedlo, nápoj a tovar mohli riadne užívať ako bez vady, má spotrebiteľ právo od kúpy odstúpiť aj po jej zaplatení
a finančné prostriedky mu budú vrátené.

VI. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov ďalej len ARSS

Podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o ARSS- Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom vybavenia svojej reklamácie, či sa domnieva, že došlo k porušeniu jeho práv a rozhodne sa vzniknutý spor riešiť podľa ustanovení zákona o alternatívnom riešení sporov, mal by sa najprv obrátiť na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na jeho žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo do 30 dní od odoslania žiadosti vôbec nereaguje, môže sa spotrebiteľ obrátiť na subjekt alternatívneho riešenia sporov s návrhom na začatie konania. Zoznam subjektov ARSS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: htp:/www.mhsr.sk. Spotrebiteľ podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.

V platnosti od 01.01.2018